Sản Phẩm Mới

Sinh vật phù du trong ao nuôi tôm: Bạn hay thù?

Sinh vật phù du trong ao nuôi tôm: Bạn hay thù? Bên cạnh oxy, pH, dinh dưỡng, sinh vật phù du cũng là yếu tố cần được chú trọng trong ao tôm. Quần thể được quản lý đúng cách có thể có lợi cho ao tôm. Ngược lại chúng có thể sinh sôi nảy nở […]

 Các tiêu chuẩn xả thải nước thải sinh hoạt cần biết

 Các tiêu chuẩn xả thải nước thải sinh hoạt cần biết Liên quan đến vệ sinh bền vững và quản lý nước, các tiêu chuẩn sau đây rất quan trọng: tiêu chuẩn về chất lượng nước, tiêu chuẩn xả nước thải và tiêu chuẩn môi trường. Trong đó tiêu chuẩn xả thải nước thải sinh […]

Bùn hiếu khí là gì? Cách bổ sung bùn hiếu khí

Bùn hiếu khí là gì? Cách bổ sung bùn hiếu khí Bùn hiếu khí là gì? Trong hệ thống xử lý nước thải, người ta sử dụng bùn hiếu khí cho các mục đích sau: oxy hóa cacbon sinh học, oxy hóa chất đạm: chủ yếu là amoni và nitơ trong chất hữu cơ, loại […]