Các tiêu chuẩn xả thải nước thải sinh hoạt cần biết

 Các tiêu chuẩn xả thải nước thải sinh hoạt cần biết

Liên quan đến vệ sinh bền vững và quản lý nước, các tiêu chuẩn sau đây rất quan trọng: tiêu chuẩn về chất lượng nước, tiêu chuẩn xả nước thải và tiêu chuẩn môi trường. Trong đó tiêu chuẩn xả thải nước thải sinh hoạt là một điều tất yếu để bảo vệ nguồn nước cũng như sức khỏe người dân.

 Như thế nào là nước thải sinh hoạt?

Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh các nhân. Nước thải sau xử lý sẽ được đưa về các nguồn tiếp nhận. Các nguồn này bao gồm: hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, sông, suối, khe, rạch, kênh, mương; hồ, ao, đầm…

Giá trị các thông số ô nhiễm khi xả thải

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt theo quy định của nhà nước như sau:

TT

Thông số Đơn vị

Giá trị tối đa cho phép

A

B1 B2 B3

B4

1

pH

6-9

2

BOD5 

mg/l 

30 

60  70  85

100

3

COD 

mg/l 

75 

175 200  225 

250

4

Tổng chất rắn lơ lửng 

mg/l

50 

125  150  175

200

5

Tổng Nitơ 

(tính theo N) mg/l 

30

50 60 70 

80

6

Phốt pho 

(tính theo P) mg/l

10 12

15

7

Tổng Coliform 

M3PN hoặc 

CFU /100 ml

5000 

10000 

Có các nhóm nước thải sinh hoạt nào?

Trong đó chỉ có cột A là quy định giá trị của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả ra nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

Cột B1 quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả ra nhưng không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Lưu lượng thải của các dòng nước này lớn hơn hoặc bằng 500m3/24h đến 1500m3 /24h. 

Cột B2 tương tự B1, nhưng dành cho dòng nước có lưu lượng thải lớn hơn hoặc bằng 200m3 /24h đến 500m3 /24h; 

B3 là cột dành cho dòng nước lưu lượng thải lớn hơn hoặc bằng 50m3 /24h) đến 200m3 /24h. 

Cột B4 có lưu lượng thải lớn hơn hoặc bằng m3 /24h đến 50m3 /24h.